เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรมสั้นๆพร้อมข้อคิด เล่านิทานคุณธรรมพร้อมภาพประกอบ

เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรมสั้นๆพร้อมข้อคิด เล่านิทานคุณธรรมพร้อมภาพประกอบ นิทานคุณธรรมเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบ

เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรมสั้นๆพร้อมข้อคิด เล่านิทานคุณธรรมพร้อมภาพประกอบ

นิทานคุณธรรม

 

นิทานคุณธรรมนั้นเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้าง และปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้ฟัง โดยมากมักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม จารีตและประเพณีต่างๆ นอกจากนั้นนิทานประเภทนี้ ยังมีอค์ประกอบที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย มีบทสรุปเป็นหลักแนวคิดสอนใจ

 

สำหรับนิทานคุณธรรม สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 

1. นิทานพื้นบ้าน เป็นนิทานที่เล่าขานสืบต่อกันในชุมชนหรือสังคมระดับท้องถิ่น แม้ว่าจะมีเนื้อหาโดยมาเน้นที่ความสนุกสนาน ความตลกขบขัน และอภินิหารพิศดารก็ตาม แต่จริงๆแล้วนิทานพื้นบ้านนั้นเป็นนิทานสอนใจชั้นดีเลยทีเดียว หากสังเกตจะพบได้ถึงหลักคำสอนในการตั้งตนเอป็นคนดี อยู่ในเนื้อหาของนิทานประเภทนี้ เช่น นิทานพื้นบ้านเรื่องเซียงเมี่ยง หรือศรีธนญชัย ที่มีหลักแนวคิดในการสอนให้คนให้รู้จักประโยชน์ และโทษของปัญญา ซึ่งควรใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนั่นเอง

 

2. นิทานชาดก สำหรับชาดกนั้นเป็นนิทานที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า สำหรับนิทานชาดกนั้นจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สามส่านคือ เหตุการณ์ก่อนเข้าเนื้อเรื่องเป็นการเกริ่นกล่าว หรือสาเหตุที่จะนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง ส่วนที่สองเป็นส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะกล่าวย้อนไปถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และส่วนที่สามจะเป็นบทสรุปของเรื่อง ที่มีทั้งคำสอน คติธรรม และการสรุปว่าผู้ใดมาเกิดเป็นผู้ใด สำหรับนิทานชาดกนั้นเป็นนิทานคุณธรรมโดยตรง เนื่องจากมีเนื้อหาปลูกฝังคุณธรรมและแนวคิดการทำความดี ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

 

3. นิทานสำหรับเด็ก เป็นนิทานที่แตจ่งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ ในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กโดยเฉพาะ เป็นนิทานที่มีการเล่าเรื่องแบบง่ายๆ แต่เน้นที่การสอดแทรกคุณธรรมลงไปในเรื่องราวของนิทานนั้นๆ โดยตรง โดยมักจะมีคุณธรรม 12 ประการดังต่อไปนี้

 

– ความขยันหมั่นเพียร เป็นต้นว่าการ ขยันเรียน ขยันช่วยงานพ่อแม่ในกิจวัตรประจำวัน ขยันอ่านหนังสือ เป็นต้น
– ความประหยัด เด็กต้องรู้จักประหยัดอดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย เพราะจะช่วยเพิ่มความมั่งมีในวันหน้า
– ความซื่อสัตย์ ต่อชาติ บ้านเมือง ต่อตนเองและผู้อื่น
– ความมีวินัย วินัยถือว่าเป็นระเบียบการปฏิบติตนในสังคม ที่ช่วยนำพาให้ท้องถิ่นและประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เด็กจึงจำเป็นจะต้องมีวินัย
– ความสุภาพอ่อนน้อม ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้มีอาวุโสมากกว่า
– ความสะอาด เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการรักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้า จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้
– ความสามัคคี เป็นการปลูกฝังให้เด็กนั้นมีความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ ท้องถิน ชุมชนและประเทศชาติ