เล่าการ์ตูนนิทานชาดกสั้นๆ หนังสือนิทานชาดกยาวๆ ภาพนิทานชาดกสำหรับเด็ก

เล่าการ์ตูนนิทานชาดกสั้นๆ หนังสือนิทานชาดกยาวๆ ภาพนิทานชาดกสำหรับเด็ก

เล่าการ์ตูนนิทานชาดกสั้นๆ หนังสือนิทานชาดกยาวๆ ภาพนิทานชาดกสำหรับเด็ก

นิทานชาดก

 

นิทานชาดกนั้น เป็นนิทานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นนิทานที่กล่าวเล่าถึงอดีตชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นนิทานที่ถือว่าเป็นนิทานทางศาสนา ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะว่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั้น ท่านได้เกิดเป็นทั้งคนและสัตว์แตกต่างกันออกไป เนื้อเรื่องของนิทานชาดกจึงมีทั้งความสนุกและสอดแทรกปริศนาธรรมเอาไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว

 

สำหรับนิทานชาดก แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 

1. นิบาตชาดก เป็นนิทานชาดก ที่มีกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ที่เคยเกิดมาแล้วก่อนสมัยพุทธกาล โดยมากมักเน้นที่การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ สำหรับชาดกในหมวดนี้ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือทศชาติชาดก อันเป็นช่วงเวลา 10 ชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 

2. ปัญญาสชาดก เป็นนิทานชาดกที่แต่งขึ้นจากนิทานพื้นเมือง จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงและถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก สำหรับปัญญาสชาดกนี้แต่งขึ้นในราว พ.ศ. 2000 – 2200 โดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่หรือล้านนา จำเดิมแต่งเป็นภาษามคธโดยเลียนแบบนิบาตชาดก ต่อมามีการแปลเป็นภาษาไทย ปัญญาสชาดก จึงได้รับความนิยมแพร่หลาย

 

นิทานชาดก ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ดังต่อไปนี้

 

1. เกริ่นนำหรือการปรารภเรื่องเป็นการบอกเล่าถึงสาเหตุก่อนการนำเข้าสู่เนื้อหาของชาดก โดยมากจะเกิดจากมูลเหตุบางอย่าง เช่น มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับชาดกเกิดขึ้น หรือมีผู้ที่ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมเหมือนในชาดก เป็นต้น

 

2. เนื้อหาชาดก หรือ อดีตนิทาน เป็นเนื้อหาของเรื่องราวชาดก ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าขึ้น ภายหลังจากการเกริ่นกล่าวปรารภเรื่องแล้ว

 

3. บทสรุปของเรื่องราว หรือประชุมชาดก เป็นส่วนสุดท้ายของนิทาน ที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าผู้ใดในอดีตชาติ ที่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง เป็นใคร รวมถึงการนำเสนอหลักธรรมคำสอนร่วมด้วย

 

ชาดก 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า มีดังต่อไปนี้

 

– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้ ผู้ไม่ปรารถนาในการครองราชสมบัติ เนื่องจากไม่ต้องการทำบาป เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ เมตตาบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระมหาชนก ผู้ทรงมีความพากเพียรบากบั่น ไม่ย่อท้อแม้ตกในสถานการยากลำบาก เป็นชาติที่พระองค์ ทรงบำเพ็ญ วิริยะบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระสุวรรศาม ผู้ทรงมีความกตัญญู ในการเลี้ยงดูบิดามารดาที่แก่เฒ่าและตาบอด เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ เมตตา และกตัญญูบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็น พระเนมีราช ผู้ทรงธรรมในการปกครองบ้านเมือง เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ อธิษฐานบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระมโหสถ ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยปัญญา เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระภูริทัต (พญานาค) ผู้มีใจแก่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ ศีลบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระจันทกุมาร ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยขันติ ความอดทนอดกลั้น ซึ่งเป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญขันติบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระนารทะ เป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญ อุเบกขาบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระวิทูร ผู้เปี่ยมไปด้วยสัจจะอันบริสุทธิ์ เป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญ สัจจะบารมี
– พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและการให้ทาน เป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญ ทานบารมี