รวมรายชื่อ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

รวมรายชื่อ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

รวมรายชื่อ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

1.) หนังสือ กลุ่มเด็กวัย 3-6 ปี

 1. กระต่ายน้อยกับหินวิเศษ – สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
 2. ขอแม่ให้ลูกนก – บุญสม เอรวารพ
 3. ดอกสร้อยสุภาษิตประกอบภาพ – กรมศิลปากร
 4. ต้นไม้ในสวน – ชีวัน วิสาสะ
 5. ปลาบู่ทอง – กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 6. ผีเสื้อกับผึ้งน้อย – อำนาจ เย็นสบาย
 7. ฟ้าจ๋าอย่าร้อง – ส.พุ่มสุวรรณ
 8. ยายกะตา – บุญสม เอรวารพ
 9. รถไม้ของขวัญ – อิทธิพล วาทะวัฒนะ
 10. เสือโค – หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, รัตนา อัตถากร
 11. สำนึกของปลาทอง – วิรุณ ตั้งเจริญ
 12. หนูมากับหนูมี – สมใจ ทิพย์ชัยเมธา
 13. หนูอ้อกวาดบ้าน – อุไร ฟ้าคุ้ม
 14. เอื้องแซะสีทอง นิยายการ์ตูนชาวเขา – วิชา พรหมจันทน์
 15. อำเภออึกทึก – ดำรงศักดิ์ บุญสู่

2.) หนังสือ กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี (แบ่งตามประเภท เป็นนิทานภาพ กับนิยายเรื่อง)

2.1 กลุ่มนิทานภาพ

 1. 16. การ์ตูนประวัติบุคคลสำคัญ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ – พรชมภู ราชทา, รุ่งโรจน์ แสงพันธุ์
 2. ข้าวเขียวผู้เสียสละ – วิริยะ สิริสิงห
 3. เด็กชายผู้ไม่ยอมเปิดหน้าต่าง – กานติ ณ ศรัทธา
 4. ต้นไม้ – จารุพงษ์ จันทรเพชร
 5. ตาอินกับตานา – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 6. นโมแห่งบ้านไม้ – อรุณ วัชระสวัสดิ์
 7. นางในวรรณคดี – มาลัย
 8. นิทานชาวเขา – สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์, สุนทร สุนันท์ชัย
 9. นิยายภาพ 4 เรื่อง 4 รส – เตรียม ชาชุมพร
 10. นิทานภาพพุทธรักษา – ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ
 11. เปลือกหอยกับความสุข – มานิต ประภาษานนท์, สุธีรา สาธิตภัทร
 12. ผึ้งน้อยในสวน – สิรินทร์ ช่วงโชติ
 13. พระเวสสันดร – ปัณยา ไชยะคำ
 14. ไม่อยากเป็นควาย – สายสุรีย์ จุติกุล, แสงอรุณ รัตกสิกร
 15. “เรณู-ปัญญา” เที่ยวรถไฟ – กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 16. ลูกหงส์กตัญญู – พรจันทร์ จันทวิมล
 17. เล่นกลางแจ้ง – ปรีดา ปัญญาจันทร์
 18. สิงหโตเจ้าปัญญา – ถวัลย์ มาศจรัส
 19. สุดสาคร และวีรชนในประวัติศาสตร์ไทย – ประยุต เงากระจ่าง
 20. โสนน้อยเรือนงาม – มล.มณีรัตน์ บุนนาค
 21. หนังสือชุดภาพประกอบคำบรรยาย และหนังสือชุดภาพและการ์ตูน – เหม เวชกร
 22. หนังสือชุดภาพและการ์ตูน – สมควร สกุลทอง และประเทือง มุทิตาเจริญ
 23. หนังสือภาพชุด ภาพวิจิตรวรรณคดี – นายตำรา ณ เมืองใต้
 24. หนังสือภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ – กาญจนาคพันธุ์

2.2) หนังสือ กลุ่มนิทาน/นิยายเรื่อง

 1. เขาชื่อเดช – กาญจนา นาคนันท์
 2. ครูไหวใจร้าย – ผกาวดี
 3. เชียงเหมี้ยง – คำหมาน คนไค
 4. นกกางเขน – หลวงกีรติวิทย์โอฬาร และอร่าม สิทธิสารีบุตร
 5. นิทานคติธรรม – แปลก สนธิรักษ์
 6. นิทานชาดก ระดับประถม ฉบับกรมวิชาการ
 7. นิทานไทย-พระยาอุปกิตศิลปสาร และหลวงศรีอมรญาณ
 8. นิทานพื้นบ้าน – เต็มสิริ บุญยสิงห์
 9. นิทานร้อยบรรทัด-กรมวิชาการ
 10. นิทานสุภาษิต – สามัคยาจารย์สมาคม
 11. นิทานอีสป – พระยาเมธาบดี
 12. นิยายดาว – สิงโต ปุกหุต
 13. พระพุทธเจ้าของฉัน – สันติสุข โสภณศิริ
 14. พ่อแม่รังแกฉัน – พระยาอุปกิตศิลปสาร
 15. เรื่องของม่าเหมี่ยว – สุมาลี
 16. ลูกสัตว์ต่าง ๆ – ขุนสรรคเวทย์, นายกี่ กิรติวิทโยสาร ขุนศึกษากิจพิสัณห์
 17. โลกของหนูแหวน – ศราวก
 18. หนังสือชุดนิทาน – ส.พลายน้อย
 19. หนังสือผจญภัยชุดค้นพบตนเอง (6 เล่ม) – นิคม รายยวา
 20. หนังสือชุด เล่าเรื่องวรรณคดีไทย – กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 21. อาณาจักรปลาทอง – ถนัดกิจ ปิณินทรีย์
 22. อุดมเด็กดี – กีฬา พรรธนะแพทย์

3.) หนังสือ กลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 13-18 ปี (แบ่งตามประเภทเป็น กวีนิพนธ์, เรื่องสั้น, นวนิยาย)

3.1) กวีนิพนธ์

 1. ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา – ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
 2. คำหยาด – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 3. นักฝันข้างถนน – วารี วายุ
 4. ใบไม้ที่หายไป – จิระนันท์ พิตรปรีชา
 5. ม้าก้านกล้วย – ไพวรินทร์ ขาวงาม
 6. มีรังไว้รักอุ่น – ศุ บุญเลี้ยง

3.2) เรื่องสั้น

 1. 100 ปี เรื่องสั้นไทย – สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 2. คือหญิงอย่างยิ่งนี้ รวมเรื่องสั้นบทกวีเกี่ยวกับผู้หญิง – สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 3. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว – ท. เลียงพิบูลย์
 4. รวมเรื่องสั้น – ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
 5. เรื่องสั้นคัดสรร – เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 6. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน – วินทร์ เลียววาริณ
 7. เสาหินแห่งกาลเวลา รวมเรื่องสั้นศิลปินแห่งชาติ – สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

3.3) นวนิยาย

 1. ข้าวนอกนา – สีฟ้า
 2. เขี้ยวเสือไฟ – มาลา คำจันทร์
 3. คนข้ามฝัน – ประชาคม ลุนาชัย
 4. คือรักและหวัง – วัฒน์ วรรลยางกูร
 5. คุณชาย – ว. วินิจฉัยกุล
 6. คำอ้าย – ยงค์ ยโสธร
 7. เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง – อาจินต์ ปัญจพรรค์
 8. ชีวิตของฉันลูกกระทิง – บุญส่ง เลขะกุล
 9. เชิงผาหิมพานต์ – สุชีพ ปุญญานุภาพ
 10. ดอกไม้บนภูเขา – สองขา
 11. เด็กชายจากดาวอื่น – วาวแพร
 12. เด็กชายชาวเล – พนม นันทพฤกษ์
 13. บึงหญ้าป่าใหญ่ – เทพศิริ สุขโสภา
 14. บูโนคนกลิ่นหญ้า – ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
 15. ปูนปิดทอง – กฤษณา อโศกสิน
 16. ผีเสื้อและดอกไม้ – นิพพาน
 17. พระจันทร์สีน้ำเงิน – สุวรรณี สุคนธา
 18. มหกรรมในท้องทุ่ง – อัศศิริ ธรรมโชติ
 19. เมืองนิมิต – เรียมเอง
 20. ไม้ดัด – โบตั๋น
 21. เรือกับรั้ว – เทพศิริ สุขโสภา
 22. เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง – พิษณุ ศุภ
 23. ลำเนาป่า – ศิเรมอร อุณหธูป
 24. เวลาในขวดแก้ว – ประภัสสร เสวิกุล
 25. องคุลิมาล – สมัคร บุราวาศ
 26. อมตะ – วิมล ไทรนิ่มนวล

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/100_หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย