ฟังเพลงสำหรับเด็ก เพลงสอนอนุบาล1 เพลงสอนอนุบาล2

เพลงสำหรับเด็ก ฟังเพลงสำหรับเด็ก เพลงสอนอนุบาล1 เพลงสอนอนุบาล2

ฟังเพลงสำหรับเด็ก เพลงสอนอนุบาล1 เพลงสอนอนุบาล2

เพลงสำหรับเด็ก

 

เด็กเป็นวัยที่ใสสะอาด และต้องการการเรียนรู้ การพัฒนาด้านต่างๆ จึงมีการคิดค้นรูปแบบการเรียนรู้ สำหรับเด็กขึ้นมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น นิทานสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เป็นต้น ซึ่งเพลงสำหรับเด็กนั้นเป็นเพลง ที่มีการคิดค้นขึ้นมาใช้สอนเด็กได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านความคิด ทักษะ ความรู้ พฤติกรรม หรือเพื่อความบันเทิง โดยเพลงสำหรับเด็ก มักจะมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 

องค์ประกอบเพลงสำหรับเด็ก

 

1. มีเนื้อหาสั้น ง่ายต่อการจดจำ ทั้งนี้เพราะว่าเพื่อให้เด็กสามารถจดจำเนื้อร้องได้ง่าย และสามารถร้องตามได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้แต่งเพลงสำหรับเด็ก จึงมักจะเน้นที่ความยาวของเพลง คือไม่ยาวจนจำยาก ยกตัวอย่างเพลงสำหรับเด็ก ที่มีองค์ประกอบนี้ได้แก่ เพลงช้าง เพลงมดตัวน้อยตัวนิด เป็นต้น

 

2. มีทำนองเรียบง่าย ไม่เน้นการเอื้อนเอ่ยเสียงสูงหรือเสียงต่ำมากเกินไป ทั้งนี้เพราะว่าเพลงที่มีทำนองซับซ้อน มีการเอ่ยเอนเสียงมากเกินไปเหมือนเพลงผู้ใหญ่นั้นไม่ค่อยจำเป็นสำหรับเด็กนัก เนื่องจากจุดประสงค์ของเพลงสำหรับเด็ก คือการจดจำและนำไปร้องได้ง่าย อีกทั้งเพลงที่มีทำนองซับซ้อนจะทำให้เด็กจดจำทำนองเพลงได้ยาก และร้องเพี้ยนนั่นเอง

 

3. มีเนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก โดยมากเพลงสำหรับเด็กนั้นเป็นเพลงที่มีจุดประสงค์ ที่จะสอนเด็ก ในด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ วัฒนธรรม สัตว์ต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านภาษา ซึ่งเมื่อเด็กสามารถร้องเพลงเหล่านั้นได้ ก็จะทำให้เด็กนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพลงสอนไปโดยปริยาย

 

4. มีการใช้ภาษาเรียบง่าย ใช้คำเรียบง่ายไม่ซับซ้อน หรือใช้คำยากเกินไป ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในด้านการจดจำเนื้อหาของเพลง การใช้ภาษาที่ยากและซับซ้อน มักจะส่งผลเสียคือเด็กจำเนื้อหาไม่ได้และร้องเพี้ยน เพลงสำหรับเด็ก จึงมักมีองค์ประกอบด้านการใช้คำและภาษาเรียบง่าย ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไป สามารถสื่อถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างลงตัว

 

5. มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ของท้องถิ่น หรือของชนชาติ ตลอดจนมีความเกี่ยวเนื่องหรือเน้นให้เห็นถึงค่านิยมของสังคม ณ ขณะนั้น ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มักจะสอดแทรกในเนื้อเพลงได้อย่างกลมกลืน โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กนั้น มีแนวคิดแบบเดียวกับในเนื้อเพลง ยกตัวอย่างเพลง ช้าง ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญ และความน่ารักของช้าง ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรา

 

6. มีการสอดแทรกการสอนใจเด็กเอาไว้ในเนื้อเพลง โดยมากมักจะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆ ที่สามารถปลูกฝังเด็กได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำความดี ความชั่ว จารีต ศีลธรรม เป็นต้น ยกตัวอย่างเพลงที่มีองค์ประกอบนี้ได้แก่ เพลง เด็กเอ๋ย เด็กดี

 

7. มีจังหวะที่ไม่เร็วหรือช้ามากนัก เพราะมีจุดประสงค์ ในการทำให้เด็กนั้นสามารถร้องตามได้ง่าย